Definitioner:

Applikation: Tilbuds- og ordrebehandlingsprogrammet Clickyouvan.com og valgte tillægsmoduler.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, sags oprettelse og lignende).

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom brugerdatabaser, leverandører og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem Click Your Van Aps, CVR-nummer 42755796, Rosenvoldvej 1, 7140 Stuoby (herefter Clickyourvan) og kunden herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, medmindre andet følger af aftalen eller vilkårene for det specifikke produkt.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende tilbuds- og ordrestyringsprogrammet Clickyourvan og eventuelle valgte tillægsmoduler (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til de antal brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter til enhver tid. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved et sådant forhøjet forbrug eller ved yderligere antal brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I selve Applikationen eller på Clickyourvan hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og valgte tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.5 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.6 Med undtagelse af det der fremgår af punkt 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.7 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Clickyourvan navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00 og tilskrevne renter, rente beregnes i henhold til rentelovens bestemmelser fra forfaldsdagen. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Clickyourvan forinden har ophævet abonnementet. Og sagen videresendes til Inkasso.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Clickyourvan.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Clickyourvan hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

4.5 Der kan forlægge særskilte samarbejdsaftaler som danner ramme for pris og betalingsbetingelser mellem Clickyourvan og kunden, disse vilkår tilsidesætter kun de generelle vilkår hvor det er nævnt i samarbejdsaftalen. 

5. OPHØR

5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse).

5.2 Clickyourvan kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

5.3 Der kan forlægge særskilte samarbejdsaftaler som danner ramme for pris ophør og andre forpligtigelser mellem Clickyourvan og kunden, disse vilkår tilsidesætter kun de generelle vilkår hvor det er nævnt i samarbejdsaftalen

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden uploader og behandler i Applikationen samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Som bilag 1 til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

6.2 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Clickyourvan hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give Kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

6.3 Clickyourvan forbeholder sig retten til at slette Kundedata 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Clickyourvan har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter dette tidspunkt.

6.4 Clickyourvan er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

6.5 Clickyourvan kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere ordrestyrings-tjenester i Clickyourvan, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal Clickyourvan anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal Clickyourvan implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

6.6 Clickyourvan kan dele Brugsdata med andre nuværende eller fremtidige selskaber i Clickyourvan koncernen under samme Vilkår og begrænsninger som beskrevet i denne aftale.

6.7 Clickyourvan kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Clickyourvan tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Clickyourvan kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Clickyourvan fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Clickyourvan sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 Clickyourvan er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Clickyourvan er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Kundedata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Clickyourvan. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Clickyourvan, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Clickyourvan meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Clickyourvan immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Kundedata, giver Kunden Clickyourvan og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Clickyourvan forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Clickyourvan har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 For så vidt angår Clickyourvan anvendelse af underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

11. CLICKYOURVAN ANSVAR

11.1 Clickyourvan fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Clickyourvan er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valutafeeds/-beregnere. Clickyourvan kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Clickyourvan ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Clickyourvan samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Clickyourvan for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Clickyourvan mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden anvender som Dataansvarlig i Applikationen, gælder Databehandleraftalens bestemmelser mellem Clickyourvan og Kunden. For så vidt angår Clickyourvan behandling af Personoplysninger henvises til Privatlivspolitik. Clickyourvan har tavshedspligt om alle informationer, Clickyourvan måtte komme i besiddelse af om Kunden. 

12.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Clickyourvan, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Clickyourvan behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Clickyourvan for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 Clickyourvan er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Clickyourvan hjemmeside. Clickyourvan tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER

14.1 Samtlige tvister skal søges løst i mindelighed. Er det ikke muligt, skal sagen søges løst ved mægling i

henhold til reglerne herom ved Voldgiftnævnet, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagende regler herom.”

Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere.

15. GYLDIGHED

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 12. oktober 2021 og erstatter tidligere vilkår.

da_DKDanish